پهلوان پوریای ولی از 9 مهر ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پهلوان پورياي ولي

پهلوان پوریای ولی

پهلوان پوریای ولی

جوانی بهمراه مادرش برای كاربه خوی سفرمیكندودرانجاعاشق دخترحاكم میشوداما شرط دخترحاكم برای ازدواج شكست پوریای ولی می باشد مادركه نگران پسرش است به زیارتگاهی میرودوبرایش دعامیكندپوریای ولی ازاین موضوع باخبرمی شودومسابقه رابه جوان واگذارمیكند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پهلوان پوریای ولی