گروه های برنامه ساز

مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
تنظیم موظفی عوامل برنامه ساز , گزارشهای موردی , مناسبتی و موضوعی در قالب روزانه , ماهیانه, شش ماهه و...

گروه دانش و هنر
تهیه و تولید نمایش های مرتبط با موضوعات علمی و هنری

مدیریت نظارت
نظارت بر متون نمایشی قبل از تولید و ضبط , همچنین کنترل و بازشنوایی نمایش و برنامها قبل از پخش به منظور کنترل و نظارت حرکت در راستای هدف شبکه متبوع

گروه فرهنگ و جامعه
تامین و تولید نمایش های مرتبط با موضوعات فرهنگی و اجتماعی

گروه تاریخ و حماسه
تولید و ارائه محتوا و نمایش های مرتبط با تاریخ ایران زمین

مدیریت تولید و تامین
آماده سازی منابع تولید اعم از استودیو و نیروی انسانی مورد نیاز برای ضبط نمایش های رادیویی