بعد از تاریكی از 22 بهمن 8:30 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بعد از تاريكي

بعد از تاریكی

ماری آسای دختری جوان وكنجكاودررمزوراز زندگی باجوانی بنام تاكاهاشی كه در دوره دبیرستان باهم آشنا بوده اند در گفتگویی شبانه با كندوكاو دردرونیات یكدیگر قرار بر زندگی مشترك میگذارند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 22 بهمن

ساعت پخش برنامه: 8:30 صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بعد از تاریكی