امروز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش شب - البرز(مهارت) جمعه تک قسمتي - ۶/۱۰۷
۲ نمايش سلامت - سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۳ پرده اول شهرک صنعتي نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۵/۱۰۷
۴ آن سوي مرز مصلحت صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آمريکا
۵ هتل رويا داستان چتر صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آسيا
۶ نمايش ورزش - ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۷ نمايش امروز تبار موسيقي فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۸ باغ تماشا - معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۹ يکي بود يکي نبود - نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۰ قصه شب جنايت لرد آرتور ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۱۱ نمايش گاه قصه شهرک صنعتي اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۱۲ نمايش جوان شيادان جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۳ رمان تا نمايش سگ سفيد نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۴ داستان شب کوروش کبير تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی