امروز پنجشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش شب هتل چند ستاره البرز(مهارت) جمعه تک قسمتي - ۱۰۷/۶
۲ نمايش سلامت زندگي کم تحرک سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۳ پرده اول هتل چند ستاره نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۱۰۷/۵
۴ آن سوي مرز من شک مي کنم صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آمريکا
۵ هتل رويا توهم توطئه صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آسيا
۶ نمايش ورزش آقاي خاص ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۷ نمايش امروز مردان فاخر فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۸ باغ تماشا سرخ چون ژاله معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۹ يکي بود يکي نبود شمعي که خاموش مي شود- شمشير موروثي نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۷:۳۰ ۱۰۷/۵
۱۰ درمانگاه سعادت مرزداران نمايش از شنبه تا پنج شنبه - ۲۰:۳۰ ۱۰۷/۵
۱۱ قصه شب سرخ چون ژاله ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۱۲ نمايش گاه براي فردا اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۱۳ نمايش جوان يک گفتگوي ساده جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۴ رمان تا نمايش دکتر ژيواگو نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۱۰۷/۵
۱۵ داستان شب مهمان ناخوانده تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی