امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش سلامت - سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۲ پرده اول سي فيلم نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۵/۱۰۷
۳ نمايش ورزش - ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۴ نمايش امروز سي فيلم فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۵ باغ تماشا - معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۶ يکي بود يکي نبود طوفان آرام مي گيرد نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۵/۱۰۷
۷ قصه شب راوي واژه ها ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۸ نمايش گاه از هيچ تا هوندا اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۹ نمايش جوان مظنون اول جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۰ رمان تا نمايش رزآلده نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۱ داستان شب کوچه دهقان تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی