امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش شب هميشه مرواريد البرز(مهارت) جمعه تک قسمتي - ۶/۱۰۷
۲ نمايش سلامت - سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۳ پرده اول قلندر نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۵/۱۰۷
۴ آن سوي مرز حکيم مردم صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آمريکا
۵ هتل رويا به شرط عمل صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آسيا
۶ نمايش ورزش گمگشته در غبار ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۷ نمايش امروز کتمان فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۸ باغ تماشا سفر به اوج معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۹ يکي بود يکي نبود عشق خاموش نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۰ قصه شب نشاني ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۱۱ نمايش گاه مظنون اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۱۲ نمايش جوان کاروان زيارتي جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۳ رمان تا نمايش گرگ نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۴ داستان شب انتظار تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی