امروز سه شنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۴


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش سلامت - سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۲ پرده اول فيل در پرونده نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۵/۱۰۷
۳ نمايش ورزش فرمول نهايي ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۴ نمايش امروز سي فيلم فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۵ باغ تماشا - معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۶ يکي بود يکي نبود سفر طولاني نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۵/۱۰۷
۷ قصه شب حلقه گمشده ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۸ نمايش گاه شبها هم نوراني است اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۹ نمايش جوان مظنون اول جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۰ رمان تا نمايش دفترچه ممنوع نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۱ داستان شب کوچه ارباب اردشير تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی