امروز شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش شب عبور از تاريکي البرز(مهارت) جمعه تک قسمتي - ۶/۱۰۷
۲ نمايش سلامت دختران آسماني سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۳ پرده اول دژپل نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۵/۱۰۷
۴ آن سوي مرز در انتظار صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آمريکا
۵ هتل رويا يک جفت کبوتر صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آسيا
۶ نمايش ورزش ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۷ نمايش امروز پلکهاي باز چشمان باز فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۸ باغ تماشا رهيافتگان معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۹ يکي بود يکي نبود قرباني بيگناه نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۰ قصه شب دژ ايمان ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۱۱ نمايش گاه خواستگاري اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۱۲ نمايش جوان مباهله جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۳ رمان تا نمايش شغال نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۴ داستان شب طاعون تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی