امروز شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ يکي بود يکي نبود نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۰:۳۰ ۱۰۷/۵
۲ نمايش امروز موج کوچک فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۳ قصه شب نيمه غايب ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۴ نمايش جوان خاک خوب جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۵ داستان شب سال هاي بي قراري تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی