امروز شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش شب اميرکبير البرز(مهارت) جمعه تک قسمتي - ۱۰۷/۶
۲ پرده اول سوران سرد نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۱۰۷/۵
۳ آن سوي مرز کوچه حاج قاسم صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آمريکا
۴ هتل رويا صبور ماهي صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آسيا
۵ نمايش ورزش حکم ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۶ نمايش سلامت سلامت جمعه - ۱۳:۳۰ ۱۰۲
۷ نمايش هفته تهران جمعه تک قسمتي ۱۵:۰۰ ۹۴
۸ نمايش امروز سلامان و آبسالان فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۹ باغ تماشا بلور عشق معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۱۰ يکي بود يکي نبود رنگين کمان نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۱۰۷/۵
۱۱ درمانگاه سعادت مرزداران نمايش از شنبه تا پنج شنبه - ۲۰:۳۰ ۱۰۷/۵
۱۲ نمايش سلامت صد سال به از اين سالها سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۲۱:۳۰ ۱۰۲
۱۳ قصه شب درمانگاه سعادت ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۱۴ نمايش گاه گلي خانم اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۱۵ نمايش جوان مردي به دنبال حقيقت جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۶ رمان تا نمايش بارون درخت نشين نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۱۰۷۵
۱۷ داستان شب مصلح آزادي تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی