امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش شب هميشه مرواريد البرز(مهارت) جمعه تک قسمتي - ۶/۱۰۷
۲ نمايش سلامت از ميان طوفان ها سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۳ پرده اول فضول نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۵/۱۰۷
۴ آن سوي مرز صبح ما صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آمريکا
۵ هتل رويا چمدان صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آسيا
۶ نمايش ورزش ماراتن ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۷ نمايش امروز فصل عشق فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۸ باغ تماشا قهر تابان معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۹ يکي بود يکي نبود عشق چوپان نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۰ قصه شب هم نوايي خاک و باروت ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۱۱ نمايش گاه مظنون اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۱۲ نمايش جوان هتل جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۳ رمان تا نمايش خانه افسون زده نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۴ داستان شب کوچک اما قهرمان تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی