امروز سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش شب اميرکبير البرز(مهارت) جمعه تک قسمتي - ۱۰۷/۶
۲ پرده اول سوران سرد نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۱۰۷/۵
۳ آن سوي مرز کوچه حاج قاسم صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آمريکا
۴ هتل رويا صبور ماهي صداي آشنا شنبه و يک شنبه تک قسمتي ۱۳:۰۰ کانال آسيا
۵ نمايش ورزش حکم ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۶ نمايش سلامت سلامت جمعه - ۱۳:۳۰ ۱۰۲
۷ نمايش هفته تهران جمعه تک قسمتي ۱۵:۰۰ ۹۴
۸ نمايش امروز سلامان و آبسالان فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۹ باغ تماشا بلور عشق معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۱۰ يکي بود يکي نبود رنگين کمان نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۱۰۷/۵
۱۱ درمانگاه سعادت مرزداران نمايش از شنبه تا پنج شنبه - ۲۰:۳۰ ۱۰۷/۵
۱۲ نمايش سلامت صد سال به از اين سالها سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۲۱:۳۰ ۱۰۲
۱۳ قصه شب درمانگاه سعادت ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۱۴ نمايش گاه گلي خانم اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۱۵ نمايش جوان مردي به دنبال حقيقت جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۶ رمان تا نمايش بارون درخت نشين نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۱۰۷۵
۱۷ داستان شب مصلح آزادي تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی