خانه ما از 2 اردیبهشت 13:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خانه ما

خانه ما

مادرویدا آسایشگاه را به او سپرده به مسافرت میرود ویدا درآنجا با زنی آشنا میشود كه همسرش را سالهاست كه گم كرده ویدا به اوكمك میكند تادوباره همسرخود را بیاید

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 2 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خانه ما