آیت الكرسی هر روز 7:00 به مدت 5 دقیقه

رادیو نمایش

آيت الكرسي

آیت الكرسی

آیت الكرسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 7:00

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آیت الكرسی