به رنگ خورشید از 8 مرداد 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

به رنگ خورشيد

به رنگ خورشید

به رنگ خورشید

كدامین صدا در كدامین عصر از كجای تاریخ است كه پژواك بودنش اینگونه در هر لحظه و هر مكان تكرار میشود؟كدام نفس مطمئن است كه درهزارتوی نفوس فلكی نور بیكران را فریاد كرده؟این همه رنگ از كجاست؟ازكدام خورشید است كه در بیكرانه ی زمان مكرر میشود؟

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
به رنگ خورشید