باسكرویل از 14 مرداد 23:30 دقیقه به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

باسكرويل

باسكرویل

باسكرویل

هوارد_كانكلین_باسكرویل معلم آمریكایی مدرسهمموریال در تبریز بود كه در جریانجنبش_مشروطه و تلاش برای شكستن محاصره_تبریز در در جریان نبردی كه در شام_غازان بین گروه فوج_نجات به رهبری باسكرویل و محاصره كنندگان به وقوع پیوست....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
باسكرویل